/  Artykuły   /  Inne   /  Badanie EEG
badanie eeg lublin

Badanie EEG

Z badania EEG korzystał niemal każdy pacjent, który miał napady padaczkowe, bóle głowy czy choćby uraz czaszkowy. Elektroencefalografia znana jest medycynie od lat i wciąż jest podstawowym badaniem w diagnostyce wielu schorzeń neurologicznych lub psychiatrycznych.

Na czym polega badanie EEG

Badanie EEG to nieinwazyjna metoda badania zmian potencjałów mózgowych przy użyciu aparatury zwanej elektroencefalografem. Na skórze głowy pacjenta umieszczane są elektrody podłączone do wzmacniacza bioelektrycznego (głowicy). Uzyskany sygnał bioelektryczny jest zapisywany w postaci różnorodnych fal mózgowych, które poddawane są analizie wzrokowej. Podczas badania stosowane są tzw. metody aktywujące, czyli fotostymulacja, hiperwentylacja oraz reakcja zatrzymania. Fotostymulacja polega na ekspozycji z odległości około 20-30 cm od oczu osoby badanej zmiennego, rytmicznego bodźca stroboskopowego, hiperwentylacja polega na wykonywaniu przez 3 minuty pogłębionych oddechów, natomiast reakcja zatrzymania to kilkusekundowe otwarcie,
a następnie zamknięcie oczu. Metody aktywacyjne stosuje się w celu uzyskania dodatkowych informacji i zwiększenia czułości diagnostycznej. W wybranych sytuacjach stosowana jest nierutynowa aktywacja poprzez całonocną lub częściową deprywację snu (wymuszoną bezsenność) u osoby badanej.

Przebieg badania

Badanie EEG wykonuje się w pozycji leżącej lub siedzącej (w zależności od indywidualnych możliwości pacjenta). W trakcie badania pacjent ma zamknięte oczy
i wykonuje polecenia personelu związane z realizacją badania. Osoba badana leży spokojnie, nie napina mięśni, nie porusza się, nie rozmawia podczas badania, gdyż takie zachowanie może generować grafoelementy pochodzenia pozamózgowego.

Wskazania do wykonania badania EEG

 • diagnostyka padaczki (epilepsji)
 • ocena dynamiki zapisu EEG w trakcie leczenia padaczki i przy próbie odstawienia leków przeciwpadaczkowych
 • drgawki
 • utraty przytomności
 • omdlenia
 • bóle i zawroty głowy
 • migrena
 • urazy czaszkowo-mózgowe (i ich następstwa)
 • udary mózgu (i ich następstwa)
 • zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy, moczenie nocne, lęki, koszmary senne, bezdech  senny)
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia koncentracji i uwagi
 • trudności szkolne – zaburzenia funkcji poznawczych i procesów uczenia się
 • nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi (ADHD)
 • badanie diagnostyczne przed treningami EEG-Biofeedback

Interpretacja wyników ​

Analizy i interpretacji zapisu EEG może dokonać doświadczony elektroencefalografista (osoba posiadająca Licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej).
W interpretacji zapisu badania ważne są takie czynniki, jak: osobniczy typ zapisu EEG przed chorobą (uwarunkowany genetycznie), dotychczasowa historia zdrowia, rodzaj procesu chorobowego i jego ewolucja, czas trwania choroby, wiek, stan świadomości, poziom czuwania, homeostaza ustroju. Analiza zapisów EEG mózgu dzieci cechuje duża zmienność (związana z wiekiem oraz stopniem dojrzałości czynności bioelektrycznej)
i różnice indywidualne. Rozpoznanie nieprawidłowej czynności EEG ogranicza się do niebudzących wątpliwości odstępstw od normy. Podczas interpretacji należy także uwzględniać fakt, że w pewnych okresach rozwoju dziecka w zapisie EEG rejestrowane są przejściowe zwolnienia częstotliwości lub asymetrie, które nie świadczą o nieprawidłowościach.

Wyniki badań EEG zawsze są częścią panelu badań diagnostycznych indywidualnie dobranych dla każdego pacjenta. Orzeczenie o nieprawidłowościach w zapisie EEG nie oznacza automatycznie rozpoznania choroby.

W CM Luxmed badania EEG ocenia i analizuje  dr n. med. Piotr Dropko – psycholog z licencją EEG, aktywnie uczestniczący w konferencjach naukowo-szkoleniowych, kongresach, zjazdach naukowych oraz warsztatach EEG zarówno krajowych jak  i europejskich. Udział w tego typu zróżnicowanych spotkaniach w kręgu neurofizjologów, neurologów i psychiatrów pozwala na stałe aktualizowanie najnowszej wiedzy i uczenie się od uznanych autorytetów naukowych oraz jest dużą pomocą w pracy klinicznej nad analizą
i interpretacją zapisów EEG.

Badanie EEG - luxmed lublin

Badania EEG dzieci, młodzieży i osób dorosłych wykonujemy przy ul. Królewskiej 11 w Lublinie.

Zapisu na badanie można dokonać on-line, telefonicznie lub osobiście

https://luxmedlublin.pl