/  Kolonoskopia

 

Kolonoskopia

Dla kogo projekt:

Z projektu mogą skorzystać osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha), albo

Osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, która nie miała wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha), albo

Osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, z potwierdzoną przynależnością do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej, bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, która nie miała wykonywanej kolonoskopii poza zalecanym terminem.

oraz zamieszkujące powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski, rycki, w szczególności mieszkańcy terenów wiejskich.

Celem projektu jest zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach Programu profilaktycznego.

Miejsca realizacji Projektu

– Działania edukacyjne realizowane są w placówkach CM Luxmed w Lublinie, Kraśniku, w placówkach Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów w Nałęczowie, Poniatowej oraz w placówkach lekarza rodzinnego na terenie powiatów janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski, rycki współpracujących z Luxmed

– Kolonoskopia wykonywana jest w CM Luxmed, ul. Orkana 7, Lublin

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Zapewniamy

  • Dogodne terminy realizacji świadczeń
  • Zwrot kosztów dojazdu do 10 zł na podstawie biletu.

Projekt „Zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach programu profilaktycznego” realizowany przez Centrum Medyczne Luxmed w ramach Programu RPO WL 2014-2020, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Logo
loga wymagane do projektu