/  Cytologia

Cytologia

Kto może skorzystać z programu:

  • kobiety w wieku 25-64 lat, które nie miały wykonanego badania cytologicznego w ostatnich 3 latach w ramach NFZ lub miały pisemne zalecenie w wyniku badania wykonania powtórnej cytologii NFZ (należy zgłosić się z wynikiem badania)

oraz

  • mieszkają na obszarze powiatu: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego lub zamieszkują miasto Chełm, miasto Zamość

Aby wziąć udział w programie nie jest wymagane skierowanie.

Projekt ma na celu zwiększenie ilości wykonywanych badań cytologicznych  w ramach  Populacyjnego programu profilaktycznego.

Populacyjny program profilaktyczny realizowany jest w kilku etapach:

  1. Etap podstawowy polega na pobraniu materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Usługa realizowana jest w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii.
  2. Etap diagnostyczny to ocena mikroskopowa pobranego materiału cytologicznego.
  3. Etap pogłębionej diagnostyki:

Rozpoczyna się od  wykonania badania kolposkopowego. Jeśli są wskazania do dalszej diagnostyki następuje pobranie wycinków do badania histopatologicznego. W oparciu o uzyskany wynik, stawiana jest diagnoza. Kolejny krok to wystawienie skierowania na leczenie lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego. W przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego wystawiona zostaje karta leczenia onkologicznego.

Gdzie można zrealizować Projekt:

W Projekcie realizowane są działania edukacyjne dla pacjentek i wykonywane badania cytologiczne w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w ramach kontraktu z NFZ.

Zapewniamy

  • Dogodne terminy realizacji świadczeń
  • Zwrot kosztów dojazdu do 10 zł na podstawie biletu.

Projekt ,,Zwiększenie ilości wykonywanych badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego’’ realizowany przez Centrum Medyczne Luxmed w ramach Programu RPO WL 2014-2020, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Logo
loga wymagane do projektu